Erzurum Düzenleme Tarihi : 30 Kasım 2022 15:57 Haber Girişi : 19 Kasım 2022 13:08

Büyükşehir Belediyesi'nden bir 'usulsüzlük' daha!

Büyükşehir Belediyesi'nden bir 'usulsüzlük' daha!
Sayıştay, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin akaryakıt alımlarında sözleşme hükümlerine aykırı olarak mal temin ettiğini ortaya çıkardı. İşte detaylar...

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin, gazeteci Onur Sağsöz’ün Sayıştay raporlarına dayanarak gündeme getirdiği ‘Usulsüz İkramlar’ından sonra akaryakıt alımlarını da usule aykırı yaptığı ortaya çıktı.

 

Büyükşehir Belediyesi, iştiraki olan Enerji AŞ ile arasında imzaladığı akaryakıt alımı sözleşmesine alt yüklenici çalıştırılmayacağına dair madde koydu. Ancak Enerji A.Ş., 19 milyon TL’lik akaryakıtı rafineri yerine S… Petrol’den aldı. Ayrıca tarihi belli olmayan ve usulüne göre düzenlenmemiş sözleşme ile Enerji AŞ’nin Erzurum Büyükşehir Belediyesinden alacakları S… Petrol’e devredildi. Bu arada Enerji A.Ş.'nin bazı belgelerinin eksik olduğu da ortaya çıktı. 

 

BÜYÜKŞEHİR İTİRAF ETTİ!

 

Büyükşehir Belediyesi ayrıca Yakutiye ilçesindeki akaryakıt istasyonunu E… Otomotiv’e sattı. S… Petrol’ün belediyeden alacaklarının, E… Otomotiv’in taşınmaz taksitine mahsup edilmesi talebini belediye kabul etti. Belediye bu garip alım - satım yöntemini hizmetlerin aksamaması için kullandığını itiraf etti. HABER MERKEZİ / Erzurum Ajans

 

İŞTE TÜM AYRINTILARIYLA RAPORUN TAMAMI

 

Akaryakıt Alımlarında Sözleşme Hükümlerine Aykırı Alım Yapılması ve Alımların Bedelinin Usulüne Uygun Olmayan Alacağın Temliki Sözleşmeleri ile Mahsup Edilmesi…

 

Akaryakıt alımlarında sözleşme hükümlerine aykırı olarak mal temin edildiği, usulüne uygun olarak düzenlenmeyen alacağın temliki sözleşmeleri ile üçüncü kişilerin borçlarının mahsup edildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Alt yükleniciler” başlıklı 15’inci maddesinde; ”İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” Denilmektedir.

 

Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin

7’nci maddesinin (i) bendinde; alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, ihaleye katılabilmek için gereken belgeler arasında sayılmıştır. Aynı şartnamenin “Alt Yükleniciler” başlıklı 18’nci maddesinin dip notunda ise; idarenin sözleşmede, yüklenicinin alt yüklenici çalıştıramayacağını öngörmesi durumunda, ‘İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz’ hükmüne yer verileceği ifade edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İstisnalar” başlıklı 4’üncü maddesinin “4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi” başlıklı üçüncü fıkrasının (1) bendinde; “4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre; aynı Kanunun 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli (2/1/2009-31/1/2010 tarihleri arasında geçerli olmak üzere) 5.072.080 TL’yi aşmayan mal veya hizmet alımları, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir.” Denilmektedir. Aynı maddenin (2) bendinde ise, Kamu İhale Kurumuna istisna başvurularının belirli şekillerle yapılacağı ifade edilmiştir.

 

2021 yılı Erzurum Büyükşehir Belediyesi mali tablolar ve eki belgelerinin incelenmesinde, 16.04.2020 tarih ve 2020/90694 ihale kayıt numarası ve 06.09.2021 tarih ve 2021/412419 ihale kayıt numarası ile (2020/90694 ihale kayıt numaralı sözleşmenin sona ermesiyle 2021/412419 ihale kayıt numaralı sözleşme imzalanmıştır) 2021 yılında akaryakıt alımları için Erzurum Büyükşehir Belediyesinin şirketi olan Erzurum Enerji Üretim Dağıtım Doğalgaz Petrol Metal Taşımacılık San. Tic. AŞ (Enerji AŞ) ile sözleşme imzalanmıştır. Hem 2020/90694 hem de 2021/412419 ihale kayıt numaralı sözleşmenin 14’üncü maddesinde; motorin Doğu Anadolu iklim şartlarına uygun yakıt özelliğine sahip Trabzon’da bulunan rafine çıkışlı olacaktır, denilmektedir. Her iki sözleşmenin “Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar” başlıklı 15’nci maddesinde ise; “Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır” ifadesi yer almaktadır.4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, belli şartlar altında alt yüklenici çalıştırılmasının idarelerin yetki ve sorumluluklarında olduğunu, ancak idare tarafından alt yüklenici çalıştırılmayacağının öngörülmesi durumunda ise, bunun sözleşmede ifade edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Erzurum Büyükşehir Belediyesi de buna uygun olarak sözleşme hazırlamıştır.

 

Ancak Enerji AŞ, 2020 yılı içerisinde 2.980.659,09 TL 2021 yılında ise 16.862.133,96 TL toplamda 19.842.793,05 TL tutarında akaryakıtı rafineri yerine S… Petrol ve Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden (S… Petrol) temin etmiştir. Enerji AŞ anılan şirketten alınan akaryakıtı, 4734 sayılı Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi kapsamında istisna hükmüne göre temin etmiştir. Ancak Enerji AŞ’nin, akaryakıt alımları için Kamu İhale Kurumundan 3/g istisna belgesi de bulunmamaktadır. Aynı zamanda S… Petrol’ün Enerji AŞ’ye satmış veya satacak olduğu bu akaryakıt bedelleri için, Enerji AŞ ve S… Petrol arasında, belirsiz tarihli ve mevzuatta belirlenmiş usullere uygun olmayan, bir alacağın temliki sözleşmesi imzalanmıştır. Usulüne uygun olmayan alacağın temliki sözleşmesinin 1’nci maddesinde; “Temlik eden Enerji AŞ, muhatap Erzurum Büyükşehir Belediyesi nezdinde doğmuş ve doğacak alacaklarından 1.025.000,00 TL miktarını, ‘borcumuza mahsuben’ temellük eden S… Petrol Şirketine gayrikabili rücu olarak devir ve temlik ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.” denilmektedir. (1.025.000,00 TL olarak düzenlenen belirsiz tarihli ve usulüne uygun düzenlenmeyen bu alacağın temliki sözleşmesi düzenli aralıklarla kullanılmıştır.

 

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, %50 si peşin kalanı 20 eşit taksitle olmak üzere Yakutiye ilçesindeki taşınmazı ve bu taşınmaz içerisindeki akaryakıt istasyonunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun Kapalı Teklif Usulüne göre ihale etmiş ve 41.000.000,00 TL bedelle E… Otomotiv Ticaret AŞ’ye (E… Otomotiv) satmıştır. Bu satışın %50’si olan 20.500.000,00 TL’yi Erzurum Büyükşehir Belediyesi peşin tahsil etmiştir. Kalan tutar ise 20 eşit şekilde taksitlendirilmiştir (Her taksit 1.025.000,00 TL).

E… Otomotiv, taşınmaz ve akaryakıt istasyonundan kaynaklı olarak ödeyeceği 1.025.000,00 TL taksit tutarı için S… Petrol’ün Enerji AŞ’den aylık alacağının 1.025.000,00 TL’lik kısmından mahsup edilmesini bir yazı ile Erzurum Büyükşehir Belediyesinden talep etmiştir (Bu yazı da düzenli aralıklarla kullanılmıştır). Böylece 31.12.2021 tarihine kadar E… Otomotivin taşınmaz ve akaryakıt istasyonundan kaynaklı borcundan toplam 19.475.000,00 TL; S… Petrol’ün, Enerji AŞ’ye satmış olduğu akaryakıt alacaklarından mahsup edilmiştir.

 

Yani Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin Enerji Aş’ye olan 19.475.000,00 TL’lik akaryakıt borçları usulüne uygun olarak düzenlenmeyen alacağın temliki sözleşmeleri ile S… Petrol’e devredilmiş (Daha önce bahsedildiği üzere Enerji AŞ sözleşme hükümlerine aykırı olarak ve Kamu İhale Kurumunca verilmiş istisna belgesi olmamasına rağmen 19.842.793,05TL tutarında akaryakıtı S… Petrol’den temin etmiştir.), S… Petrol de bu alacağını, E Otomotiv’in Erzurum Büyükşehir Belediyesinden almış olduğu taşınmaz ve akaryakıt istasyonu borçlarına karşılık mahsup edilmesini talep etmiş ve bu talep Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmıştır.

 

Özet olarak;

Enerji AŞ ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında hem 2020 yılında hem de 2021 yılında akaryakıt alımlarına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. İmzalanan sözleşmelerde alt yüklenici çalıştırılmayacağı ifade edilmiştir.Aynı zamanda, Enerji AŞ’nin akaryakıt alımları için 4734 sayılı Kanunu’nun 3/g maddesi hükmüne göre Kamu İhale Kurumundan alınmış istisna belgesi bulunmamaktadır.

 

Sözleşme hükümlerine aykırı olarak, Enerji AŞ 19.842.793,05 TL tutarındaki akaryakıtı rafineri yerine S… Petrolden, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesine göre, temin etmiştir.

 

Enerji AŞ tarihi belli olmayan ve usulüne göre düzenlenmemiş alacağın temliki sözleşmesi ile Enerji AŞ’nin Erzurum Büyükşehir Belediyesinden doğacak alacaklarını S… Petrol’e temlik etmiştir.

 

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yakutiye ilçesinde bulunan taşınmaz ve içerisindeki akaryakıt istasyonunu yarısı peşin yarısı 20 eşit taksitle E… Otomotive satmıştır.

 

S… Petrol’ün usulüne uygun yapılmamış temlik sözleşmesine istinaden Büyükşehir Belediyesi de oluşan alacaklarının, E… Otomotiv’in taşınmaz taksitine mahsup edilmesini, Erzurum Büyükşehir Belediyesinden bir yazı ile E… Otomotiv talep etmiştir.

 

Erzurum Büyükşehir Belediyesi S… Petrol’ün yazılı talebi üzerine, alacağın temliki sözleşmesine karşılık Enerji AŞ’ye olan borçlarını, E… Otomotiv’e satmış olduğu taşınmaz taksit tutarlarından mahsup etmiştir.

 

Yukarıda açıklandığı üzere, akaryakıt alımlarında sözleşme hükümlerine aykırı olarak mal temin edildiği, usulüne uygun olarak düzenlenmeyen alacağın temliki sözleşmeleri ve bir yazı ile 3’üncü kişilerin borçlarının mahsup edildiği görülmüştür.

 

Kamu idaresi cevabında özetle; akaryakıt tedarikinde yaşanan sorunların önüne geçmek ve belediye hizmetlerinin aksamaması amacıyla S.. Petrol şirketinden ıskontolu olarak akaryakıt temin edildiği, E... Otomotivin taşınmaz satışından kaynaklı belediyeye olan ileri tarihli taksit borçlarının S... Petrol'ün akaryakıt alacaklarından peşin olarak düşülerek erken tarihli tahsil edilmesinin sağlandığı ve belediye hizmetlerinin de sekteye uğramasının engellendiği belirtilmiştir. Aynı zamanda Enerji AŞ tarafından istisna belgesi almak için Kamu İhale Kurumuna başvuru yapıldığı ifade edilmiştir.

 

Ancak Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’ye uygun olarak hazırlanan mal alım sözleşmeleri hükümlerinin, yüklenici tarafından tam ve eksiksiz uygulanmasına yönelik yükümlüklerini idare yerine getirmeli, mevzuatta belirtilen hükümlerin uygulanmasına özen gösterilmeli ve ödemeleri veya mahsup işlemlerini de usulüne uygun olarak düzenlenmiş belge veya ödeme araçlarıyla yerine getirilmesini sağlamalıdır.

 

GAZETECİ ONUR SAĞSÖZ KONUYU GÜNDEME GETİRMİŞTİ!

 

Bu arada Erzurum Ajans’tan gazeteci Onur Sağsöz, son yazısında Sayıştay’ın tespit ettiği bu usulsüzlüğü gündeme getirmişti.

 

YAZININ TAMAMI İÇİN LİNKE TIKLAYIN!

 

 

 

 

Yorum Yaz
 • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.
 • Hakkı konusan 25 Kasım 2022 23:02

  Vay be neler olmuş buralarda. Yazın yazın belki duyan olur. Bu memleketin 30 yıllık memurları belediyecileri hiç birşeye ses çıkarmazken siz yazin. Nedense şu sıralar en büyük şaibeler Enerji A.S. de yanlış hatırlamıyorsam o genel müdürün vukuatlari çok fazla insanlar unuttu galiba. Adam devletin aracı ile gecenin bir vakti define avcılığına soyundu ne hikmetse herkes suçlu bulunurken bu adam sütten çıkmış ak kaşık, hic suçu yok tertemiz. Çevresinin ise alımıyla ilgili haberler yapıldı Serkan Gulen ile olan Teyze oğlu muhabbeti kapandı ve akrabasını ise alma haberinden sonra bir suru yolsuzlugu hukuksuzluğu ortaya çıktı ama adam bu defa sözleşme aldi. Tabi bunlar yeterli gelmedi orda kurdukları sisteme karsi gelen kişiler vardi ve onlardan kurtulması gerekiyordu adamlar bir deste uygunsuzluk evrakı ile genel sekretere gittiler ama suçlu onlar oldu ve şirketten gönderildiler. Dahası var sonra şirketi ele geçirdiler. Elektrik mühendisi getirdikleri her evraka imza atmıyor ve sıkıntı çıkarıyordu göndermek icin yol ariyordular ve uyguladıkları mobbing'e dayanamayan mühendis istifa etti bu defa o istifa edince diger akrabası ismini bilmediğim elektirik elektronik mühendisi arkadasi görevlendirme ile enerji de çalıştırmaya başladılar. Şimdi bitti mi hayır bitmedi dahası var ama zamanı da var. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.

 • faysal durmaz 24 Kasım 2022 09:09

  kendi kafana göre insanların yorumlarını paylaşıyorsun madem delikanlı korkusuzsun yorumları acık tutsana korkak. bak gercek adımı yazıyorum

 • Alpaslan Öz 23 Kasım 2022 21:31

  Vatandaş Rıza, Büyükşehir Belediyesinde geçen aylarda ismi yolsuzluğa bulaşan, Lütfi K, değil, Lütfi İhsan Ü'dür. Çünkü isim benzeri olan insanları üzmeyelim. Yazılarınızı yazarken isimlere dikkat etmek gerekir.

 • Vatandaş rıza 23 Kasım 2022 12:05

  Haklarında çıkan yolsuzluk haberleri nedeni ile görevden alınan HAsan Ş. Emre K. ve Lütfü K. belediyede görevlerine devam ediyorlar ve haklarında mahkeme de açılmış değil. Şimdi sormak lazım bu kişiler yolsuzluktan dolayı görevden alındıysalar niçin maaş almaya devam ediyorlar ve mahkemeye verilmeyip başka görevlere atandılar ? İnsanların aklı ile alay mı ediliyor? yeter artık yıllardır reisin hatrına sesimiz çıkmıyordu ama bundan sonra herkes haddini bilecek

 • Mahir YİĞİT 23 Kasım 2022 11:15

  Anlaşılır gibi değil,bu ne turşu bu ne perhiz,geçmişte Büyükşehir Belediyesi Basın Hakla İlişkiler Daire Başkanlığı yapan Emre Koç ile ilgili şaibeler arşı alaya çıkmış iken bu adamı şimdi Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan sigorta şirketine, Genel Müdür yapmışlar.Gülelimli ağlayalımmı.Hiç bir becerisi ve kapasitesi olmayan bu adama sigorta şirketi nasıl teslim edilir.Çünkü sigorta şirketleri paranın yoğun olduğu yerler.Bu demek oluyorki,kur da kuzuyu teslim etmişler.Ne diyelim.

 • ali er 22 Kasım 2022 20:22

  sekmen gitmeden erzurumun ocağına incir dikecek. erzurumu bu duruma rus işgalinde bile uğramamıştı. sayın cumhurbaşkanım lütfen el atın yetişin erzurum gidiyor elden.

 • A. A. 22 Kasım 2022 08:17

  Belediyenin taşınmaz malı mülkü kalmadı; işçinin sigortası yatmaz al sgk arsa, maaş yatmaz al banka arazi, işyeri, mütaitin ve taşerön firmaların alacağına karşı belediyenin satılmayan evleri zorla peşkek çekilir.Belediyenin 17 katrilyon borcubdan ayrı Takas usulü giden yerlerden kimsenin haberi yok..

 • 61 li 21 Kasım 2022 19:29

  Şu yoncaliktaki arazinin iç edilmesi....devlet arazilerinin muteahhitlere peşkes cekilmesi,stratejik yerlerdeki guzelim petrollerin satilmasi...vah ki ne vah...

 • ömer dursun 21 Kasım 2022 14:21

  başka bir parti bu usulsüzlüklerin yarısını yapsa erzurum yürüyüş yapardı. erzurum ve doğu halkı artık yozlaşmış ürkmüş bıkmış bana değmeyen yılan bin yıl yaşasın demiş. Bu durumda bu sehir artık canlı cenaze halinde demektir. okime oy versek elimizdede kalıyor. sadeece mahmut uykusuz ve ersan gemalmaz bu şehre usulsüzlük yapmamış dul yetimin parasını çalmamıştır. gerisine haram olsun. nice nice yiyenlerde toprak oldular sizde toprak olacaksınız.

 • KAMİL GÜVEN 21 Kasım 2022 13:31

  ben bunların hepsini özetleyeyim o halde uzulsuz olan bir çok şey tutulan bir rapor verilen basit bir ifade sümen altı evraklar seçimde şeçilen büyük başkan sekmen

 • Ali er 21 Kasım 2022 07:33

  Burada çok organize bir usulsüzlük var ince ince işlenmiş Erzurum halkı ruhu duymadan soyup soğana çevrilmiş. Olan Erzurum un 60 senelik yoncalık arazisine olmuş ayıp değil mi. Belediye olarak akaryakıt işine giriyorsun zarar edip gösterip araziyi iç ediyorsunuz adeta çöküyorsunuz bu organize usulsüzlüğü araştıracak helal süt emmiş bir savcımız yokmu. Binlerce kez haram olsun. Yazıklar olsun.

 • Hakkı KONUŞAN 2 21 Kasım 2022 00:54

  Arkadaslar dostlar uyanın lütfen uyanın ibrahim sekmen neden en çok enerji aş leyle ilgileniyor para enerji as de cng istasyonunda yani sıkıştırılmış dogal gaz ay bazında milyonlar dönüyor Cengiz han açar tarafından kurturtulan SUR KAYALAR şirketi enerji as üzerinden fatura keserek inşaat yapiyor adamlar ay bazında milyonlari koyuyorlar cebe Ve Cengiz han Acar ve teyze oğlu enerji genel müdür yardımcısı serkan gülen sözleşme aldılar alen acele hırsızlığa göz yumarak sus payı aldılar ve çok mutlular Ey yeri GÖĞÜ YARADAN RABBİM sana hersey ayandir bu hırsızlara hakkımız helal değil bilesin şahit olasın Yarab senaryoyu kısaca anlattım ibrahim sekmen başta olarak milyonlari götürüyorlar UYAN ERZURUM

 • Beledıye çalışanı 20 Kasım 2022 01:41

  Onur bey ne yerler sattılar peşkeç cektıler ne arsalar ne petrol istasyonları üç beş mütait yapmadıkları işlere faturalar kesılıyor işmakınası kiralama çıkıyor iş mskınasını yok ortada kiralanmış gibi faturalar kesılıyor milletin hakkı zıkkım olsun bunlara sayıştay çıkarsa ne bakan kim gelmiş dırardan erzurum halkına zulüm edıyorlar

 • Murat Oduncu 19 Kasım 2022 17:42

  Bunların Herşeyi, Her İşi Usulsüz Onur Bey Elinize Sağlık Herşeyi Tas Tamam Yazmışsınız.. Eksiği var fazlası yok, bunlar kendi aralarında şirket kurmuşlar, itiraz edenler karşı çıkanlar bunların gözünde Ya pkk yada fetö cü.. enerji a.ş nin başında ki şahıs, defineci Cengiz ibrahim bey in gözdesi, niye acaba?! Sade mazot mu , belediye nin tedarik etmesi gereken asfalt malzemesi agrega yı bile, Bingöl li iki kardeş firması üzerinden iki üç katına alıyor lar, sistem tıkır tıkır işliyor veseelam ????

 • Mahir Yiğit 19 Kasım 2022 16:54

  Yüksek hesap mahkemesi olan Sayıştay tarafından bu akaryakıt alımı ile ilgili olarak yolsuzluğun boyutu ortaya çıkarılmış gözüküyor. Bura da iş Savcılara düşüyor. Savcılık yukarıda bahsedilen usulsüzlük ve yolsuzluktan dolayı Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve görevlileri hakkında soruşturma başlatması gerekiyor. Acilen ilgili Enerji A. Ş'ninde belgelerine el koyması gerekir. Bu devlete ve bu millete yazık oluyor.

 • Hslis tekin 19 Kasım 2022 15:02

  Ayıp değil mi utanmıyor musunuz bu yolsuzlukları yapmaya. Her kim ki yolsuzluk hırsızlık yapıyor ben onu tüm meleklerin ins be Çin?in şerrine havale ediyorum lanet ediyorum